Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Phối hợp thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
10/10/2020 
 

Ngày 06/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 500/MTTQ-BTT về việc phối hợp thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020- trong đó yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố có các xã, phường, thị trấn thuộc chương trình dự án triển khai, thực hiện một số nội dung:

- Phối hợp phòng Nội vụ, các đoàn thể cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục đích, yêu cầu của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Thường xuyên phối hợp tuyên truyền và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương gắn với thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Việc huy động sự tham gia đóng góp vật chất và giám sát của người dân nhằm nâng cao hiệu quả các Chương trình, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong thực hiện các phong trào ở địa bàn khu dân cư; nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp chuẩn bị địa điểm và mời người dân theo đề nghị của đơn vị thực hiện dự án PAPI để trao đổi.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có các xã, phường, thị trấn được chọn thực hiện chương trình dự án phối hợp triển khai./.
Đính kèm: 500.pdf

Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Liên kết website