Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Phối hợp báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 
06/04/2021 
 
Nội dung: 1030 SNV.pdfKem 1030.xls
 
Liên kết website