Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) 
31/12/2020 
 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch 4614/KH-UBND Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu thi đua chủ yếu là: Đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng sạch, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống Nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch phát động thi đua; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 4614 KHUB.pdf
  Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website