Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Phát động thi đua thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
09/04/2021 
 

Ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1543/KH-UBND Phát động thi đua thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về cuộc Tổng điều tra đến tất cả người dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai và thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đúng Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 884/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận.

- Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước và địa phương.

          - Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

          - Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê và địa phương.

          - Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 7 nội dung cụ thể và chỉ đạo các Sở,  ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 1543 KHUB.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website