Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 
23/03/2021 
 

Ngày 17/03/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1243/KH-UBND Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021; theo đó mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh nói chung và công tác CCHC tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

- Yêu cầu:

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm có ý nghĩa quan trọng không những cho năm 2021, mà còn có ý nghĩa tạo tiền đề quan trọng, tạo đà và lực cho thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025.

+ Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác CCHC, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực về CCHC của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả; đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC năm 2021./.
Đính kèm: 243 KHUB.pdf
Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website