Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường 
05/11/2020 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; ngày 22/10/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

          Trong đó, tại Điều 3 của Quyết định quy định về nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường, cụ thể:

          - Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

          - Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.

          - Quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và phê duyệt kết quả xử lý phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

          - Nội dung thông tin trao đổi trong quá trình phân phối, xử lý, phê duyệt kết quả xử lý phải rõ ràng, cụ thể.

          - Tiếp nhận, xử lýđúng thẩm quyền và thời gian quy định; thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý giữa các cơ quan xử lý với nhau.

          - Bảođảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức.

          - Phối hợp kịp thời, có hiệu quả trong xử lý phản ánh hiện trường.

          - Trong trường hợp phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến nhiều cơ quan xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh./.
Đính kèm: 42 2020 QDUB1.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website