Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ 
04/03/2020 
 

Ngày 26/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết).

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới” thời hạn trình là năm 2020. Đồng thời, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm cho người lao động, tạo thuận lợi, kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

         Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 02 năm 2020./.
Đính kèm: 18.signed_01.pdf
Thái Hùng, Chi cục VT-LT 
Liên kết website