Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 
21/12/2020 
 

Ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (Nghị định);

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP;

- Bổ sung Điều 23a (Điều khoản chuyển tiếp) vào sau Điều 23 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Sửa đổi Điều 24 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

 Các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 của Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021./. 
Đính kèm: 143 NDCP.pdf
Ngọc Trinh - Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website