Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nghị định quy định về phối hợp, liên thông một số thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp 
20/10/2020 
 

Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (Nghị định).

Theo đó, Chính phủ quy định về nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước; hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động, giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn, giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

          Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020./.
Đính kèm: 122 ND.pdf
Ngọc Tiến - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website