Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
10/06/2021 
 

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường (Nghị định).

Theo đó, Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Chính phủ quy định về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Thực hiện, xem xét nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Điều khoản chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2021 và bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./.
Đính kèm: Nghi-dinh-54.pdf
Út Hiền, Chi cục Văn thư - Lưu trữ 
Liên kết website