Công đoàn
Công đoàn
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
03/08/2015 
 

          Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2013, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là sự kỳ vọng và mong đợi của nhân dân Việt Nam nói chung, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng. Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp. Điều 10 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó những điểm mới cơ bản về vị thế của Công đoàn Việt Nam là:
        1. Khẳng định Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân
và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Đây là nguyên tắc rất quan trọng của tổ chức Công đoàn, lần đầu tiên được khẳng định và thể hiện trong Hiếp pháp. Đây cũng là thông lệ chung được quy định trong các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
         2. Đã phân định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.
        3. Công đoàn không những chỉ tham gia kiểm tra, giám sát mà còn “tham gia thanh tra” hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động nhằm chăm lo, bảo vệ người lao động.

           4. Quy định cụ thể về trách nhiệm của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật. Đây là những quy định mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phù hợp với Cương lĩnh của Đảng về phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ này cũng chính là chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho người lao động./.

Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website