Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN 
16/07/2018 
 

Tự rèn luyện là một dạng hoạt động thực tiễn mang tính độc lập, tự chủ và có tính tự giác cao. Đối với cán bộ, công chức (CBCC) tự rèn luyện được xác định như sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giúp họ không ngừng nâng cao bản lĩnh, thể lực, khơi dậy tiềm năng trí tuệ và sự sáng tạo đáp ứng yêu cầu hoạt động trong các lĩnh vực công tác. Hơn nữa, CBCC muốn trở thành người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý giỏi, có khả năng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng thì không thể thiếu vai trò nỗ lực, tích cực trong tự rèn luyện. Thông qua tự rèn luyện sẽ tạo ra được "cầu nối" giúp cho sự chuyển hóa giữa hệ thống tri thức khoa học đã được tích lũy trong học tập và công tác với thực tiễn cuộc sống, đồng thời làm cho hệ thống tri thức khoa học không ngừng được củng cố, bổ sung và phát triển.

Tự rèn luyện của CBCC vừa khẳng định tính tự giác và sức mạnh nội sinh, vừa là yêu cầu đòi hỏi sức phấn đấu để có thể thích ứng được với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được phân công. V.I. Lênin đã viết: "không tự mình bỏ ra một công phu nào đó thì không thể tìm ra chân lý trong bất cứ một vấn đề hệ trọng nào cả và hễ ai sợ tốn công sức thì không sao tìm ra chân lý được". Song, việc nâng cao khả năng tự rèn luyện của CBCC trong hoạt động thực tiễn phải thông qua nhiều lực lượng, đồng thời phải giải quyết mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Dưới đây là một số nội dung cơ bản nhằm nâng cao khả năng tự rèn luyện của CBCC trong hoạt động thực tiễn:

Một là, thường xuyên giáo dục động cơ, thái độ trách nhiệm và phương pháp trong tự rèn luyện của CBCC.

Hai là, phát huy nỗ lực, tự rèn luyện thông qua thực tiễn hoạt động, công tác của CBCC.

Ba là, thực hiện đồng bộ, chuyên sâu với nhiều phương pháp, trong đó chú trọng phương pháp tự phê bình và phê bình trong tự rèn luyện của CBCC.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với tự rèn luyện trong các hoạt động, công tác của CBCC.

Năm là, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị cho tự rèn luyện của CBCC.
(Một số thông tin sưu tầm từ Cổng Thông tin Tạp chí TCNN)
 
Liên kết website