Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 
27/11/2019 
 

Ngày 15/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ (Thông tư).

          Theo đó, tại Khoản 2, Điều 2 của Thông tư quy định các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ:

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

           Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ quy định hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ./.
Đính kèm: TT 14-2019.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website