Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Tài chính 
15/08/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 12/4/2019 của Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 (Tổ Kiểm tra).

Ngày 01/8/2019, Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Tài chính.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ và công tác lập hồ sơ công việc; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ đến các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện; tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng (200 mét giá) chưa thực hiện chỉnh lý hoàn chỉnh, mới lập hồ sơ công việc; chưa điều chỉnh Quy chế công tác văn thư, lưu trữ phù hợp theo quy định hiện hành.

Description: \\nhung\2018 dc\New folder\SAM_4175.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

          Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra./.

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website