Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 
27/11/2020 
 

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4125/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).

          Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh tập trung vào một số mục tiêu cụ thể:

- 100% phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

- 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi qua giữa các cơ quan nhà nước thực hiện dưới dạng điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử theo quy định.

- 100% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% cán bộ cơ quan các cấp sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

- 100% báo cáo định kỳ được gửi nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

-  Rút gắn 40%-60% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

- Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0

- 100% cơ quan nhà nước từ cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện Kế hoạch năm và đề xuất các giải pháp kịp thời, cần thiết để bảo đảm việc thực hiện thành công Kế hoạch./.
Đính kèm: 4125 KHUB.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website