Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 
12/03/2021 
 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác CCHC; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021- ngày 10/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021; theo đó, yêu cầu được xác định:

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC nhà nước năm 2021 của tỉnh; kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Tuyên truyền về CCHC phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 12 nội dung tuyên truyền cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Đính kèm: 1132 KHUB.pdf

Thu Hiền - Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website