Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021 
08/03/2021 
 

  Ngày 03/3/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 252/QĐ-BNV  Ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021 (Quyết định); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

          - Mục đích

          + Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ đối với công tác truyền thông.

          + Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

          + Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời.

          + Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong quá trình xây dựng chính sách và các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, tạo sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ.

          - Yêu cầu

          + Công tác truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ bám sát nội dung, yêu cầu của Đảng, Chính phủ và được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ; đảm bảo tính chính xác, chủ động, kịp thời, thời sự trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

          + Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động xây dựng nội dung dự định thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

          + Bám sát Chương trình công tác của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

          Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, 06 giải pháp cụ thể và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2021./.
Đính kèm: QD 525 BNV.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT  
Liên kết website