Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 
23/07/2021 
 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; ngày 18 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3553/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 và đầu năm 2022.

- Yêu cầu:

+ Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021, Công điện số 05/CĐ-BKHĐT ngày 10/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

+ Triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn được giao, trong đó đến hết Quý III/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn năm 2021.

  UBND tỉnh đề ra 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể (về chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021) và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn để đôn đôc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: KH-3553-UBND.pdf
Thúy Vy - Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website