Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
05/05/2021 
 

  Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2127/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch);

          Theo đó, mục tiêu chung được xác định: Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu thành lập tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về dân số và phát triển; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: KHUB 2127.pdf

Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website