Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
19/02/2021 
 

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 18/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Công tác xây dựng chương trình, dự án;

- Công tác thông tin, tuyên truyền ;

- Công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực;

- Công tác huy động các nguồn lực trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tc là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, trin khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đ án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tài chính tại địa phương và công tác quản lý tài chính áp dụng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ, nguồn vốn vay ưu đãi dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm và đột xuất về kết quả thực hiện./.
Đính kèm: 752 KHUB.pdf

Lâm Hải - Phòng QLNS 
Liên kết website