Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng 
05/05/2021 
 

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2079/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ (Nghị quyết số 172 của Chính phủ) đã đề ra; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 172 của Chính phủ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực;

+ Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát, bảo đảm ổn định, bền vững gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện;

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng trong việc kiểm soát tổ chức hành nghề công chứng.

- Yêu cầu

+ Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ đã được phân công trong Nghị quyết số 172 của Chính phủ;

+ Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động hành nghề công chứng; có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 172 của Chính phủ;

+ Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172 của Chính phủ.

  Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hội Công chứng viên tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KHUB 2079.pdf
Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website