Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ 
04/01/2021 
 

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4621/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

+ Thông qua kế hoạch, thực hiện có hiệu quả chính sách, phát luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản, nhà nước trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII ngày 03/6/2017, Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tương Chính phủ.

- Yêu cầu

+ Quán triệt các quan điểm, mục đích, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ.

+ Phát huy vai trò, đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong quá trình cơ cấu lại DNNN từ việc định hướng, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước đến việc tổ chức thực hiện, giám sát quá trình cơ cấu lại theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính (Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp) chủ trì, phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan giám sát quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN./.
Đính kèm: 4621 KHUBND.pdf
Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website