Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
10/03/2021 
 

Ngày 08/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:  

         - Mục đích:

         + Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đến các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

         + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc hoàn thiện thể chế triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kịp thời.

         - Yêu cầu:

          + Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm trong việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật).

         + Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai thi hành Luật thực hiện đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

   Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 04 nội dung cụ thể và yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 10900 KHUB.pdf
Dâng Tuyên - Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website