Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số” 
25/02/2021 
 

Nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Ngày 24/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 891/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh.

- Nâng cấp công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách.

- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông cho người làm công tác dân tộc.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án khác liên quan; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định./.
Đính kèm: 891 KHUB.pdf

Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website