Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư 
20/07/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 13/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị (Chỉ thị số 44-CT/TW). Ngày 08/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2421/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị trong giai đoạn hiện nay.

+ Khuyến khích việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, ban, ngành.

- Yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và báo cáo kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 05 nội dung, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW thông qua các hoạt động cổ động trực quan, đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền miệng; chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch đặt, mua sách lý luận, chính trị để cung cấp, bổ sung vào kho tư liệu- phục vụ nhu cầu nghiên cứu về lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.
Đính kèm: Ke Hoach- 2421- UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website