Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 
25/02/2021 
 

Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 871/KH-UBND Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích: Tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời, đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình.

- Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra Chủ đề và thời gian, phạm vi triển khai; nội dung các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; chủ trì, phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh tham mưu chương trình, kịch bản, kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động./.
Đính kèm: 871 KHUB.pdf

Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website