Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 
05/11/2020 
 

Thực hiện Công văn số 3665/BLĐTBXH-BĐG ngày 23/9/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3933/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (Kế hoạch).

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch:

- Mục đích:

+ Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

+ Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

+ Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

+ Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Yêu cầu: Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động ở các Sở, ngành và địa phương cần tuân thủ các quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động năm 2020 và báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định./.
Đính kèm: 3933 KHUB.pdf
Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website