Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử 
16/04/2021 
 

Ngày 07/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1678/KH-UBND Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử và một số nội dung khác có liên quan; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác có liên quan.

+ Giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND và các nội dung khác có liên quan được thuận lợi, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Hồ sơ, tài liệu giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tạo lập ở dạng điện tử và được quản lý thống nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và cán bộ sử dụng, khai thác thuận lợi tài liệu lưu trữ đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

- Yêu cầu

+ Việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử và một số nội dung khác có liên quan (Hội nghị) phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và được vận dụng tốt trong công tác.

+ Công chức, viên chức có liên quan tham dự đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

 Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị và tham mưu các văn bản có liên quan./.
Đính kèm: 1678 KH UB.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website