Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020 
15/09/2019 
 

Với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 05 năm (2016-2020) và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020 (Kế hoạch);

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ công tác tuyên truyền về Đại hội cần tập trung tuyên truyền về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng nhiều hình thức; đồng thời, nhằm tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớp trong năm 2019 và năm 2020, nhất là chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng trước, trong và sau Đại hội, giới thiệu các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt và tình hình phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã hội chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020.

      Thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp: Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) tổ chức 01 buổi vào Quý I năm 2020; cấp trên cơ sở (huyện, thành phố, Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) tổ chức 01 buổi vào Quý II năm 2020 và cấp tỉnh tổ chức vào Quý III năm 2020./.
Đính kèm: CVUB3684_signed.pdf
Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website