Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 
28/05/2020 
 

       Ngày 19/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1778/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI - năm 2015 đến nay; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 (Đại hội), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ Đại hội./.
Đính kèm: KHUB- 1778.pdf

Đăng Nhật, Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website