Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 
09/04/2021 
 

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục các cấp và xóa mù chữ; nâng cao chất lượng  giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gắn việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Ngày 01/4/2021, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 710/KH-BCĐPCDG,XMC thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề ra các chỉ tiêu phấn đấu tiếp tục duy trì, giữ vững chất lượng, kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2021:

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

  Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cấp đủ kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định về công tác tài chính; chỉ đạo công tác điều tra, cập nhật số liệu, in ấn và thiết lập các loại hồ sơ, biểu mẫu và lập Kế hoạch kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các huyện, thành phố năm 2021 theo quy định./.
Đính kèm: 710 KHBCD.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website