Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường 
23/03/2021 
 

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích

+ Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết cho việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đúng theo phương châm hành động năm 2021 “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”.

+ Tăng cường kiểm soát môi trường các khu du lịch, khu dân cư ven biển, khu dân cư nông thôn và các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, góp phần tạo bộ mặt đô thị, khu dân cư ở các địa phương khang trang, xanh-sạch-đẹp.

- Yêu cầu

+ Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng dân cư nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo ra những dấu ấn quản lý rõ nét, thực chất trong công tác bảo vệ môi trường.

+ Chủ động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tìm ra những cách làm mới để giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường.  

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi đôn đốc, phối hợp các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch và định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./. 
Đính kèm: 1236 KHUB.pdf
Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website