Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
14/01/2021 
 

Ngày 11/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 (Kế hoạch); Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm lập hồ sơ điện tử trên hệ thống và nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

- Ứng dụng, rà soát và hoàn thiện Hệ thống phần mềm “Mở rộng Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc với chức năng Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử” của tỉnh đáp ứng theo quy định, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, tổ chức sử dụng hồ sơ điện tử trên hệ thống và giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để trích xuất nộp lưu hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử.

- Triển khai thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, nộp lưu tài liệu và tích hợp dữ liệu theo lộ trình được quy định tại Kế hoạch số 3385/KH-UBND ngày 22/9/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025”.

- Ban hành quy định về việc lập, giao nộp hồ sơ điện tửbảo quản văn bản, hồ sơ điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Các cơ quan, tổ chức, địa phương quan tâm bố trí cán bộ hoặc chủ động về kinh phí để chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo quy định.

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh; các Hội đặc thù thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.
Đính kèm: 111 KHUB.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website