Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 
22/01/2020 
 

Ngày 17/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (Kế hoạch); Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định về công tác văn thư (Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP).

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ: Soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật.

- Hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử đảm bảo các chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên môi trường mạng.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ điện tử trong bối cảnh thực thi Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

- Các cơ quan, tổ chức, địa phương quan tâm bố trí cán bộ hoặc chủ động về kinh phí để chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trường Bộ Nội vụ về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, các Hội đặc thù thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương./.
Đính kèm: 136 KH-UBND ngày 17-01-2020.pdf
Xuân Diệu, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website