Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 
18/03/2021 
 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, cụ thể hóa nội dung quy định của Luật Thanh niên năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các nhiệm vụ về công tác thanh niên của tỉnh trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

Ngày 16/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1241/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 14 nhóm nhiệm vụ và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở những nội dung công việc được nêu tại Kế hoạch và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo chọn một hoặc một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 và các chương trình, đề án do Trung ương, địa phương ban hành liên quan đến thanh niên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.
Đính kèm: 1241 KHUB.pdf

Lâm Hải - Phòng QLNS 
Liên kết website