Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 
10/05/2021 
 

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng định hướng, đạt mục tiêu của Chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1765/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch);

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 03 mục tiêu để triển khai thực hiện:

1. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các huyện, xã, thôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chuẩn nông thôn mới nâng cao; không để tụt tiêu chí.

2. Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và từ 02-03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 61,7% trở lên; bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã, trong đó các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu tăng thêm từ 01-02 tiêu chí/xã và toàn tỉnh không còn xã dưới 11 tiêu chí.

 3. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng thí điểm thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn và thôn An Nhơn, xã Xuân Hải. Các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới phấn đấu xây dựng mỗi xã một thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; riêng huyện Bác Ái xây dựng tối thiểu từ 01- 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh căn cứ các nội dung của Kế hoạch chủ động phối hợp cùng với các Sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát trình Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, xử lý; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo định kỳ./.
Đính kèm: KH-1765.pdf

Lâm Hải - Phòng QLNS 
Tin đã đưa

Liên kết website