Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 
20/01/2021 
 

Ngày 12/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 (Kế hoạch); theo đó, thời gian và phạm vi thực hiện Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến 2025

+ Tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng;

+ Tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi đối với phòng
khám lão khoa, khoa lão khoa, khu có giường điều trị người bệnh là người cao
tuổi thuộc các bệnh viện đa khoa;

+ Xây dựng các tài liệu, chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo, tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến 2030

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày một hoàn thiện và nâng cao;

+ Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, lựa chọn đẩy mạnh các hoạt động đã triển khai có hiệu quả;

+ Chỉnh sửa, bổ sung và nhân rộng các mô hình đã thí điểm thành công ở
giai đoạn 1;

+ Hoàn thiện và hướng dẫn tổ chức, quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi, chính sách huy động các nguồn lực trong việc thực hiện chăm
sóc sức khỏe người cao tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kế hoạch, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.
Đính kèm: 

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website