Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em 
25/03/2021 
 

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1275/KH-UBND Tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo đó, mục đích, yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về trẻ em; bảo đảm các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

+ Khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn và đảm bảo quyền trẻ em trong đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn./.
Đính kèm: 

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website