Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
12/03/2021 
 

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1133/KH-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân là tấm gương tiêu biểu, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu:

+ Việc tổ chức sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đề ra các giải pháp khắc phục.

+ Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, công khai, tránh phô trương, hình thức.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra phương thức tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 1133 KHUB.pdf
Kim Loan - Phòng Thanh tra 
Liên kết website