Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
20/01/2021 
 

Ngày 14/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch). Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích: Rà soát một số thủ tục, nhóm thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

- Yêu cầu:

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

+ Việc tổ chức rà soát phải được thực hiện thường xuyên đúng phương pháp, đúng quy trình theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn phương pháp rà soát; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; phân tích, đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát TTHC; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định./.
Đính kèm: 83 QDUB.pdf
Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website