Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 
21/09/2021 
 

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4886/KH-UBND phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình; theo đó, mục đích, yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, giảm bớt thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021, thực hiện “mục tiêu kép" đề ra. 

- Yêu cầu:

+ Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp  tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Thông báo kết luận số 295-TB/TU ngày 01/9/2021 và số 300-TB/TU ngày 11/9/2021, tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh” chuyển nhanh “vùng cam”, “vùng vàng” thành “vùng xanh”, sớm đạt mục tiêu cả tỉnh là “vùng xanh”, đưa các hoạt động trở lại trạng thái “bình thường mới”.

+ Nâng cao vai trò và tăng cường trách nhiệm của từng Sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan, tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt từ nay cho đến cuối năm 2021.

          UBND tỉnh đề ra 04 nhóm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch (Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ tiêm vaccine cho người lao động và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia) và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KH-4886.pdf
Út Hiền, Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website