Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 
23/07/2021 
 

  Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3566/KH-UBND Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030 được đề ra:

- Mục tiêu đến năm 2025: Toàn tỉnh có ít nhất 05 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó ít nhất có 02 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu đến năm 2030: Toàn tỉnh có ít nhất 08 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó ít nhất có 03 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước.

  UBND tỉnh đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể (về chính sách; phát triển doanh nghiệp; công tác tuyên truyền) và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối để tham mưu chỉ đạo, điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số./.
Đính kèm: Ke-hoach-3566-UB-721.pdf
Út Hiền - Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website