Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 
03/06/2020 
 

Ngày 27/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1871/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (Kế hoạch).

* Theo đó, Kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua báo cáo phân tích Chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh; cụ thể:

+ Xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh.

+ Phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách.

+ Từng bước nâng cao, duy trì bền vững và cải thiện vị thứ xếp hạng mức độ tin cậy, hài lòng của người dân đối với nền hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận so với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

+ Đạt mục tiêu Chỉ số PAPI (được xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đạt thứ hạng cao của cả nước vào năm 2020) và duy trì bền vững.

- Yêu cầu:

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định mức độ hài lòng của cá nhân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương là một trong những thước đo quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền; xem đây là một trong những căn cứ để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm; là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó trọng tâm là các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số PAPI hằng năm của tỉnh.

+ Trong quá trình thực hiện xác định mức độ hài lòng của cá nhân phải đảm bảo thực chất, phản ánh đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành chính.

* Xác định 08 nhiệm vụ cụ thể đối với trục nội dung thành phần Chỉ số PAPI.

        Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KH 1871.pdf
Chí Huyên, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website