Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
29/04/2021 
 

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2019/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 03 nội dung cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: KHUB 2019.pdf

Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website