Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 
16/10/2020 
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp;

Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3701/KH-UBND về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu như sau:

- Mục đích

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong (ngày 09/11) các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nói riêng và của toàn xã hội nói chung trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

+ Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; đồng thời, nâng cao năng lực, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo viên pháp luật tỉnh trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới nói chung.

            Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành thuộc tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 theo hướng dẫn tại Kế hoạch với nội dung, hình thức phù hợp; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đảm bảo phù hợp, hiệu quả./
Đính kèm: 3701.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website