Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
13/01/2020 
 

Ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (Chỉ thị 34-CT/TW) và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Đồng chủ trì Hội nghị gồm có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng;

Phong trào thi đua đã có tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, địa phương và góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua trong cả nước được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, nhất là các trường hợp có thành tích đột xuất.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo cần tập trung vào các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Từ các bài học kinh nghiệm và kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; cần đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Thứ hai, phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua cần tập trung về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, đa dạng, có tiêu chí thi đua cụ thể. Thực hiện kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. 

Thứ ba, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để trình Quốc hội vào cuối năm 2020. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các Thông tư, quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua các cấp; biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website