Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử 
29/04/2021 
 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Việc tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử báo cáo về dự kiến chương trình hành động, trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình vận động; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải nắm vững những nhiệm vụ, vai trò của Mặt trận trong quá trình điều hành, chủ trì hội nghị đảm bảo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích yêu cầu của hội nghị gặp gỡ tiếp xúc.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các tổ chức thành viên để tiến hành tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các địa phương (nơi có điểm tổ chức hội nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự./. 
Đính kèm: 101 KHMT.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website