Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
13/04/2021 
 

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 (quy định một số nội dung và mức hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân); ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (Quyết định).

Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể về nội dung và mức chi hỗ trợ các hoạt động khoa học, công nghệ (bao gồm các hoạt động: Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; Bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp; Phát triển thị trường công nghệ, kết nối cung cầu công nghệ, tham gia Chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, sản phẩm đặc thù: hỗ trợ 50% tổng chi phí thực hiện nhưng không quá 20 triệu đồng/01 doanh nghiệp; Đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, giải thưởng chất lượng Quốc gia); nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (bao gồm nội dung và mức chi: Để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Để phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo); trình tự, thủ tục, quản lý, phê duyệt hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và yêu cầu các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện với hình thức đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học, nhiệm vụ hằng năm, định kỳ tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/4/2021./.
Đính kèm: 13-2021-QDUBND.pdfQuyDinh kem theo QĐ 13-2021.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website