Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Hội đồng sáng kiến tỉnh họp xét sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 
01/09/2020 
 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;

Ông Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp và với sự tham dự các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh.

Với 63 sáng kiến, đề tài, giải pháp trên các lĩnh vực công tác của ngành giáo dục và đào tạo (17 sáng kiến thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; 23 sáng kiến thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, 23 sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục).

Hội đồng sáng kiến tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá những sáng kiến có tính mới, mang lại lợi ích nhiều hơn khi đưa ra áp dụng. Qua đó, đã có nhiều sáng kiến, những giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao mang lại lợi ích thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Description: C:\Users\PHONG\Documents\Downloads\IMG_1918 (5).jpg

 Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Thuận họp xét sáng kiến
ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

          Thông qua hình thức lấy phiếu kín, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã bình chọn 14 sáng kiến cấp tỉnh của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020./.

Trương Văn Phong, Ban TĐKT 
Liên kết website