Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo V.I.Lê-nin 
28/04/2020 
 

V.I.Lê-nin đặc biệt quan tâm đến đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người đấu tranh không mệt mỏi vì sự thống nhất trong đội ngũ đảng viên, tự mình khởi thảo nhiều nghị quyết và những lời kêu gọi về vấn đề này.

V.I.Lê-nin chỉ rõ: “Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối; đoàn kết là nguồn gốc, sức mạnh chủ yếu, vô tận và vô địch của Đảng”.

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải trên tinh thần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo V.I.Lê-nin, trong chế độ xã hội do người lao động làm chủ thì tập trung dân chủ là phương thức để thực hiện quyền lực làm chủ của Nhân dân, là nguồn gốc sức mạnh của quần chúng trong hoạt động cách mạng. Tầm quan trọng của nguyên tắc này thể hiện ở chỗ, cách mạng sẽ “không thể phát triển được nếu không trải qua một thời kỳ mà mọi người cùng nhau thảo luận rộng rãi về tất cả mọi vấn đề”. 

Với chủ trương đúng đắn về vấn đề sàng lọc đội ngũ đảng viên và kỷ luật đảng, chú trọng việc tăng cường chất lượng đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, V.I.Lê-nin đã cho chúng ta những bài học vô cùng sâu sắc về công tác xây dựng Đảng.

Từ ngày thành lập, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn luôn thấm nhuần tư tưởng của V.I.Lê-nin về đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tinh thần đoàn kết, thống nhất, hơn lúc nào hết luôn được Ðảng ta đặt lên hàng đầu. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết, tập thể cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thật sự đoàn kết, thống nhất, thật sự là trung tâm quy tụ đoàn kết.

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin, chúng ta cần ôn lại những lời căn dặn của V.I.Lê-nin và phải kiên quyết thực hiện lời dạy đó, để xây dựng Đảng ta trở thành Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh, đủ bản lĩnh lãnh đạo nhân dân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng để giành thắng lợi mới, giữ trọn niềm tin của Nhân dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Tạp chí Xây dựng Đảng)
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website